image
foto slogan

Onze algemene leveringsvoorwaarden

CT Software is een handelsnaam van S-Inside Design en Development vof. S-Inside is de licentiehouder, maker en eigenaar van CT Hours2Handle, CT Hours2Pay, CT Projects2Pay, CT Hours2Schedule Pro en CT Drives2Handle. Zie voor meer informatie over S-Inside de homepage van S-Inside.
 

Algemene voorwaarden S-Inside Design & Development
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder nummer 12041686

U kunt de algemene voorwaarden van S-Inside Design & Development in .PDF formaat downloaden en opslaan door hier te klikken.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met S-Inside Design & Development, hierna te noemen S-Inside, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege S-Inside gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen van rechtswege na 30 dagen na datum offerte en prijsopgave.
  2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door S-Inside is ontvangen en geaccepteerd.
  3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 3. Duur en beëindiging
  1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  2. S-Inside heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  3. Onverminderd het bepaalde in voorgaande heeft S-Inside het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
   1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
   2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
   3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
   4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.
  4. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Levertijd en risico
  1. De door S-Inside opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
  2. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt S-Inside niet in verzuim.
  3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.
 5. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van S-Inside, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan S-Inside zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan S-Inside is voorgeschreven. Onder overmacht wordt mede verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen, het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke computergegevens en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden.
  2. Indien een overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 6. Prijzen
  1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van S-Inside.
  2. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door S-Inside worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  3. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
   1. Werkzaamheden of andere diensten die buiten de overeenkomst vallen, zullen door S-Inside uitsluitend worden verricht na daartoe van Opdrachtgever vooraf een schriftelijke opdracht te hebben ontvangen welke opdracht gebaseerd zal zijn op een door S-Inside uitgebrachte offerte;
   2. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
   3. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan S-Inside kenbaar zijn gemaakt;
   4. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door S-Inside in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop S-Inside weinig of geen invloed kan uitoefenen;
   5. Tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder er schriftelijk blijk van te geven dat dat niet werd gewenst.
  5. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij S-Inside gebruikelijke methoden.
  6. S-Inside is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien S-Inside niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
  7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. S-Inside heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 7. Betalingsvoorwaarden
  1. S-Inside is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit.
  2. Bij gebreke van betaling daarvan is S-Inside bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
  3. Facturen dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door S-Inside aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Indien S-Inside zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
  4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van S-Inside binnen 14 dagen na factuurdatum aan S-Inside schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij S-Inside, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
  2. Indien in afwijking van artikel 8.1 S-Inside bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van S-Inside onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van S-Inside aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
  4. Het is S-Inside toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal S-Inside opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
  5. Tenzij S-Inside een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, mag opdrachtgever één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 8.3).
  6. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van 'fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door S-Inside schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan S-Inside te maken.
  7. S-Inside vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door S-Inside zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever S-Inside onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan S-Inside. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan S-Inside verlenen om zich, indien nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan S-Inside ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door S-Inside zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van S-Inside een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal S-Inside zo mogelijk zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van opdrachtgever. Indien S-Inside naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal S-Inside het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. S-Inside zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met opdrachtgever. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van S-Inside wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van S-Inside voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door S-Inside gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door S-Inside geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
  8. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan S-Inside van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever zal S-Inside vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 9. Vertrouwelijke informatie
  1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
 10. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
  1. De totale aansprakelijkheid van S-Inside wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van S-Inside aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
   2. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat S-Inside op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
   3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. Aansprakelijkheid van S-Inside voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten of afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade als gevolg van het niet beschikbaar of niet toegankelijk zijn van websites of data, schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van beschikbare data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan S-Inside voorgeschreven zaken of data, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan S-Inside voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
  3. De in leden 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van S-Inside of diens leidinggevenden.
  4. De aansprakelijkheid van S-Inside wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever S-Inside onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en S-Inside ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat S-Inside in staat is adequaat te reageren.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij S-Inside meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen S-Inside vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
  6. Opdrachtgever vrijwaart S-Inside voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door S-Inside geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
  7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan S-Inside zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 11. Reclame
  1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens S-Inside vervalt.
  2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van S-Inside.
  3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoedt.
  4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
 12. Wijziging van de voorwaarden
  1. S-Inside behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.
 13. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen S-Inside en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
  3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond aanhangig worden gemaakt.
 14. Ontwikkeling van programmatuur
  1. De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien S-Inside in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.
  2. Programmatuur en gebruiksrecht:
   1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
   2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in of voor zijn bedrijf of organisatie.
   3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie, of, indien inherent aan de aard van de programmatuur, extern worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
   4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
   5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur eventueel voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
   6. S-Inside is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden S-Inside voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
   7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan S-Inside retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging S-Inside onverwijld schriftelijk melding maken.
 15. Programmatuur van toeleverancier
  1. Indien en voor zover S-Inside programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door S-Inside schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. S-Inside zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.
 16. Aflevering, reclame en acceptatietest
  1. S-Inside zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door S-Inside uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
  2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
  3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 2.4, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan S-Inside te melden. S-Inside wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
  4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door S-Inside uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
  5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever S-Inside hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
  6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever S-Inside uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. S-Inside zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
 17. Defecten in programmatuur
  1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij S-Inside heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die S-Inside hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door S-Inside noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.
  2. Na afloop van de in artikel 16 genoemde termijn is S-Inside niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
  3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
  4. S-Inside kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:
   1. Uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door S-Inside vervaardigde programmatuur; of
   2. De defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of
   3. De programmatuur door anderen dan S-Inside is gewijzigd; of
   4. Sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of
   5. Sprake is van andere niet aan S-Inside toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan S-Inside.
  5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.
  6. S-Inside garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.
 18. Onderhoud van programmatuur
  1. De in dit hoofdstuk "Onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" van toepassing indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen.
 19. Onderhoudsverplichtingen
  1. S-Inside zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in artikel 17. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door S-Inside te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
  2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door S-Inside onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door S-Inside verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
  3. S-Inside zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is S-Inside niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan S-Inside van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met S-Inside aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
  4. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met S-Inside is aangegaan, kan S-Inside door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.